Natječaj za prodaju sanitetskog vozila

Dana 24.06.2020. godine objavljuje se Natječaj za prodaju vozila hitne medicinske pomoći, Citroen Jumper 2011. godina, (KC 702 AT) Diesel, kilometraže 326.631 čija je početna cijena 30.000 kuna.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke osobe sa prebivalištem u RH i pravne osobe sa sjedištem u RH.
Ponuda mora sadržavati: ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, adresu, OIB i ponuđenu cijenu.

Vozilo hitne medicinske pomoći prodaje se prema sistemu „viđeno-kupljeno“, čime se isključuje mogućnost prigovora na kvalitetu vozila hitne medicinske pomoći. Vozilo hitne medicinske pomoći se može razgledati do isteka natječaja svaki radni dan od 09:00 do 13:00 sati u Zavodu za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije uz prethodnu najavu. Osoba za kontakt: Igor Geček, 099/2696/759

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, zatvorenoj omotnici s naznakom „NATJEČAJ-PONUDA
ZA KUPNJU VOZILA HITNE MEDICINSKE POMOĆI“ na adresu prodavatelja: Zavod za hitnu medicinu
Koprivničko-križevačke županije, Trg dr. Tomislava Bardeka 10, 48 000 Koprivnica u roku od 8 dana
od dana objave natječaja.

Potpuni tekst Natječaja zajedno sa karakteristikama vozila možete pronaći ispod teksta.

Prodaja 2 sanitetska vozila

 

 

Vozilo HMP Vozilo HMP Vozilo HMP Unutrašnjost vozila HMP  Unutrašnjost vozila HMP

Skip to content