Transparentan uvid u financijsko poslovanje

Na temelju članka 144. stavka 12. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) ministar financija donio je Naputak o okvirnom sadržaju, minimalnom skupu podataka te načinu javne objave informacija o trošenju sredstava na mrežnim stranicama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sukladno članku 6. i 7. u nastavku donosimo link na kojem je moguća provjera transparentnosti podataka svih proračunskih korisnika Koprivničko – križevačke županije te Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko – križevačke županije, OIB: 63076865469

Više informacija na: – Transparentnost (zio.hr)

Skip to content