NATJEČAJI

Na temelju članka 2. i 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12., 120/12. i 16/17.), članka 32. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije (KLASA: 003-01/16-01/01, URBROJ: 2137-89-16-01) od 27. srpnja 2016. godine, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije Mirjana Hanžeković, mag.oec. raspisuje

JAVNI POZIV

za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u

Zavodu za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije

 1. Radno mjesto; računovodstveni referent
 • jedan (1) polaznik – prvostupnik ekonomije ili baccalaureus ekonomije (VŠS)
 • u trajanju do 12 mjeseci, s punim radnim vremenom,
 • mjesto rada

Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa pod uvjetom da su:

 • Nezaposlene osobe do navršenih 30 godina koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale

Iznimno, za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/07, 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. navedenoga Zakona.

Izabrani polaznici nisu radnici Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije, ne zasnivaju radni odnos i ne primaju plaću, osim novčane pomoći za vrijeme stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

S kandidatima/kandidatkinjama izabranim na stručno osposobljavanje sklopit će se pisani ugovor u kojemu će biti utvrđeni poslovi za koje će se provoditi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona) te sve tražene priloge.

Uz prijavu (vlastoručno potpisanu) kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • životopis (vlastoručno potpisan).
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome, ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje odnosno elektronički zapis u slučaju da je podnositelj prijave podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

U  prijavi  obvezno  navesti  za  koje  radno   mjesto se kandidat/kandidatkinja natječe. Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta je 8 dana od dana objave Javnog poziva.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

KLASA: 131-03/18-01/11

URBROJ: 2137/89-18/01-01

U Koprivnici, 11. srpnja 2018.

Na temelju članka 32. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije (KLASA:003-01/16-01/01, URBROJ:2137-89-16-01) od 27. srpnja 2016., i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovara za službenike i namještenike u javnim službama, Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijem radnika u radni odnos:

 

 1. doktor medicine (VSS) – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme od 3 mjeseca, odnosno do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na neodređeno, puno radno vrijeme u Ispostavi Križevci,
 2. doktor medicine (VSS) – 2 izvršitelja/ica na određeno puno radno vrijeme od 3 mjeseca, odnosno do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na neodređeno, puno radno vrijeme u Središnjica Koprivnica,
 3. medicinska sestra/tehničar (SSS) TIM-u 2 – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno, vrijeme zamjena za neplaćeni dopust u Središnjici Koprivnica,
 4. medicinska sestra/tehničar (SSS) u TIM-u 2 – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme zamjena za bolovanje u Središnjici Koprivnica,
 5. Kandidat/kinja pod točkom 1. i 2 treba ispunjavati sljedeće uvjete:
 • završen medicinski fakultet,
 • položen stručni ispit.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti:

 • životopis,
 • preslik domovnice,
 • preslik rodnog lista,
 • preslik diplome o završenom obrazovanju,
 • elektronički zapis (ili potvrdu) koji je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu, ne starije od dana objave ovog natječaja,
 • potvrdu, preslik ugovora o radu ili drugi odgovarajući dokaz, o vrsti poslova koje je radnik obavljao i trajanju radnog odnosa kao dokaz radnog iskustva u struci,
 • preslik potvrde o položenome stručnom ispitu,
 • preslik odobrenja za samostalni rad Hrvatske liječničke komore – važeća licenca
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od objave ovog natječaja.

 

Usmeno testiranje kandidata provodit će se iz:

 • Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 154/11., 12/12., 35/12., 70/12., 144/12., 82/13., 159/13., 22/14., 154/14.,70/16., 131/17.),
 • Zakona o radu (NN 93/14., 127/17.),
 • Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu rada hitne medicine (NN 71/16.)
 • Općeg poznavanja zemljopisno populacijskih karakteristika Koprivničko-križevačke županije.

 

 1. Kandidati pod točkom 3. i 4. trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:
 • završena srednja medicinska škola u trajanju od 4. godine i položen stručni ispit ili, završena srednja medicinska škola u trajanju od 5. godina (bez stručnog ispita)

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti:

 • životopis,
 • domovnica (preslik),
 • rodni list (preslik)
 • svjedodžbu (preslika),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika), u slučaju da kandidat ima završenu srednju medicinsku školu u trajanju od 5. g. – nije potrebno uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • odobrenje za samostalan rad (licenca) – preslika,
 • vozačka dozvola (preslika)
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci do objave ovog natječaja).

 

Pismeno testiranje obavit će se iz literature:

 • Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16., 131/17),
 • Zakona o radu (NN br. 93/14. i 127/17.),
 • Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu rada hitne medicine (NN 71/16),
 • Stručnih znanja stečenih tijekom srednjoškolskog obrazovanja i pripravničkog staža,
 • Zakona o sestrinstvu (NN br. 121/03, 117/08, 57/11.) ,
 • Zakona o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04. i 37/08.),
 • općeg poznavanja zemljopisno populacijskih karakteristika Koprivničko-križevačke županije.

 

Rok za podnošenje ponude je 8 dana od objave natječaja  u „Narodnim novinama“.

Ponude se podnose na adresu: Zavod za hitnu medicinu Koprivničko–križevačke županije Trg dr.Tomislava Bardeka 10, 48000 Koprivnica, sa naznakom ”za natječaj”, osobno ili poštom.

Nepotpune ili zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan/a je priložiti i rješenje i/ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen/a.

Zavod za hitnu medicinu Koprivničko–križevačke županije zadržava pravo provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata kao i poništenje natječaja ili dijelova natječaja.

Sa kandidatima će se održati pismeno testiranje i intervju, o čemu će kandidati biti obaviješteni.

Kandidat/kinja koji ne pristupi na intervju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Zavoda te kandidati/kinje neće biti pojedinačno pisano obavještavani.

 

 

KLASA: 112-01/18-01/11

URBROJ: 2137/89-18/01-01

U Koprivnici, 29. lipnja 2018.

 

 

RAVNATELJICA:

Mirjana Hanžeković, mag.oec.

Na temelju članka 32. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije (KLASA:003-01/16-01/01, URBROJ:2137-89-16-01) od 27. srpnja 2016., Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnog natječaja u Zavodu za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije za radno mjesto doktora medicine (KLASA:003-03/14-01/01, URBROJ:2137-89-14-02) od 06.05.2014. godine i Pravilnik o raspisivanju i provedi javnog natječaja u Zavodu za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije za radno mjesto medicinska sestra/tehničar (KLASA:003-03/14-01/01, URBROJ:2137-89-14-03 od 06.05.2014.), ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije Mirjana Hanžeković, mag.oec., raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA PRIMANJE NA RAD

 

 1. Doktor medicine (VSS) – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme od 3 mjeseca, odnosno do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na neodređeno, puno radno vrijeme u Središnjica Koprivnica,
 2. Medicinska sestra/tehničar (SSS) u TIM-u 2– 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme od 3 mjeseca, odnosno do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na neodređeno radno vrijeme u Središnjici Koprivnica,
 3. Medicinska sestra/tehničar (SSS) TIM-u 2 (nadstandard) – 2 izvršitelj/ica na određeno puno radno, vrijeme zamjena za bolovanje, u Ispostavi Križevci
 4. Kandidat/kinja pod točkom 1. treba ispunjavati sljedeće uvjete:
 • završen medicinski fakultet,
 • položen stručni ispit.

 

Ponudi treba priložiti

 • zamolba,
 • životopis,
 • diploma (preslika),
 • osobnu iskaznicu (preslika s obje strane),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika),
 • odobrenje za samostalan rad (licenca) –preslika,
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci do dana objave ovog natječaja).

 

Usmeno testiranje kandidata provodit će se iz:

 • Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 154/11., 12/12., 35/12., 70/12., 144/12., 82/13., 159/13., 22/14., 154/14.,70/16., 131/17.),
 • Zakona o radu (NN 93/14., 127/17.),
 • Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu rada hitne medicine (NN 71/16.)
 • Općeg poznavanja zemljopisno populacijskih karakteristika Koprivničko-križevačke županije.

 

 1. Kandidati pod točkom 2. i 3. trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:
 • završena srednja medicinska škola u trajanju od 4. godine i položen stručni ispit ili, završena srednja medicinska škola u trajanju od 5. godina (bez stručnog ispita)

 

Ponudi treba priložiti:

 • zamolbu,
 • životopis,
 • svjedodžbu (preslika),
 • osobnu iskaznicu (preslika s obje strane),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika), u slučaju da kandidat ima završenu srednju medicinsku školu u trajanju od 5. g. – nije potrebno uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • odobrenje za samostalan rad (licenca) – preslika,
 • vozačka dozvola (preslika)
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci do objave ovog natječaja).

 

Pismeno testiranje obavit će se iz literature:

 • Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16., 131/17),
 • Zakona o radu (NN br. 93/14. i 127/17.),
 • Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu rada hitne medicine (NN 71/16),
 • Stručnih znanja stečenih tijekom srednjoškolskog obrazovanja i pripravničkog staža,
 • Zakona o sestrinstvu (NN br. 121/03, 117/08, 57/11.) ,
 • Zakona o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04. i 37/08.),
 • općeg poznavanja zemljopisno populacijskih karakteristika Koprivničko-križevačke županije.

 

Rok za podnošenje ponude je 8 dana od objave natječaja  u „Narodnim novinama“.

Ponude se podnose na adresu: Zavod za hitnu medicinu Koprivničko–križevačke županije Trg dr.Tomislava Bardeka 10, 48000 Koprivnica, sa naznakom ”za natječaj”, osobno ili poštom.

Nepotpune ili zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan/a je priložiti i rješenje i/ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen/a.

Zavod za hitnu medicinu Koprivničko–križevačke županije zadržava pravo provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata kao i poništenje natječaja.

Sa kandidatima će se održati pismeno testiranje i intervju.

Kandidati/kinje će telefonskim putem biti obaviješteni o vremenu  održavanja  selekcijskog postupka najmanje tri dana prije pismenog testiranja i intervjua.

Kandidat/kinja koji ne pristupi na intervju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Zavoda te kandidati/kinje neće biti pojedinačno pisano obavještavani.

Za dodatne informacije obratiti se na broj telefona 048/641-281.

 

 

KLASA: 112-01/18-01/10

URBROJ: 2137/89-18/01-01

U Koprivnici, 5. lipnja 2018.

 

 

RAVNATELJICA:

Mirjana Hanžeković, mag.oec.

Na temelju članka 32. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije (KLASA:003-01/16-01/01, URBROJ:2137-89-16-01) od 27. srpnja 2016., Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnog natječaja u Zavodu za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije za radno mjesto doktora medicine (KLASA:003-03/14-01/01, URBROJ:2137-89-14-02) od 06. svibnja 2014. godine, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije Mirjana Hanžeković, mag.oec., raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA PRIMANJE NA RAD

 

 1. Doktor medicine (VSS) – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme od 3 mjeseca, odnosno do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na neodređeno, puno radno vrijeme u Ispostavi Đurđevac,
 2. Doktor medicine (VSS) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme u Ispostavi Đurđevac,
 3. Kandidat/kinja pod točkom 1. i 2. treba ispunjavati sljedeće uvjete:
 • završen medicinski fakultet,
 • položen stručni ispit.

 

Ponudi treba priložiti

 • zamolba,
 • životopis,
 • diploma (preslika),
 • osobnu iskaznicu (preslika s obje strane),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika),
 • odobrenje za samostalan rad (licenca) –preslika,
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci do dana objave ovog natječaja).

 

Usmeno testiranje kandidata provodit će se iz:

 • Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 154/11., 12/12., 35/12., 70/12., 144/12., 82/13., 159/13., 22/14., 154/14.,70/16., 131/17.),
 • Zakona o radu (NN 93/14., 127/17.),
 • Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu rada hitne medicine (NN 71/16.)
 • Općeg poznavanja zemljopisno populacijskih karakteristika Koprivničko-križevačke županije.

 

Rok za podnošenje ponude je 8 dana od objave natječaja  u „Narodnim novinama“. Ukoliko se za neko od raspisanih radnih mjesta ne javi niti jedan kandidat, Natječaj ostaje otvoren do popunjavanja tog radnog mjesta.

Ponude se podnose na adresu: Zavod za hitnu medicinu Koprivničko–križevačke županije Trg Dr.T.Bardeka 10, 48000 Koprivnica, sa naznakom ”za natječaj”, osobno ili poštom.

Nepotpune ili zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan/a je priložiti i rješenje i/ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen/a.

Zavod za hitnu medicinu Koprivničko–križevačke županije zadržava pravo provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata kao i poništenje natječaja.

Sa kandidatima će se održati pismeno testiranje i intervju.

Kandidati/kinje će telefonskim putem biti obaviješteni o vremenu  održavanja  selekcijskog postupka najmanje tri dana prije pismenog testiranja i intervjua.

Kandidat/kinja koji ne pristupi na intervju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Zavoda te kandidati/kinje neće biti pojedinačno pisano obavještavani.

Za dodatne informacije obratiti se na broj telefona 048/641-281.

 

 

KLASA: 112-01/18-01/08

URBROJ: 2137/89-18/01-01

U Koprivnici, 16. travnja 2018.

 

 

 

             RAVNATELJICA:

Mirjana Hanžeković, mag.oec.

Skip to content