Obavijest o preuzimanju sanitetskog prijevoza Koprivničko-križevačke županije

Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije preuzeo je djelatnost sanitetskog prijevoza sa 01. siječnjem 2017. godine koju je do sada obavljao Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije; Rješenjem Ministarstva zdravstva od 20. prosinca 2016. godine, KLASA: UP/I-510-03/12-01/54, URBROJ: 534-03-1-2/5-16-14.

Kako je djelatnost Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije prvenstveno zbrinjavanje i pružanje hitne medicinske pomoći, sanitetski prijevoz biti će učinkovitiji u dijelu pružanja kvalitetnije zdravstvene usluge te će se samim time omogućiti bolja dostupnost usluge sanitetskog prijevoza u pogledu organizacije i operativnije zbrinjavanje hitnih i ne hitnih pacijenata na području Koprivničko-križevačke županije.

Skip to content